COOKIES NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:
Naše webové stránky využívají pouze krátkodobá, nezbytná cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat. 
Beru na vědomí

TomPack Flower suite

TomPack Flower Suite je ucelená platforma pro řízení technologických procesů, zpracování a analýzu dat, správu dávkových procesů, receptur a jejich následnou analýzu a dohledatelnost v rámci celého výrobního procesu.

Celá architektura je navržena s ohledem na jednoduchost, spolehlivost a výkonnost celého systému s důrazem na bezpečnost dat a jejich vysokou dostupnost. S ohledem na rozsah projektů od malých nezávislých technologických jednotek až po kompletní výrobní závody je celý systém již od základu navržen tak, aby umožňoval rozložení zátěže s vysokým stupněm redundance na všech úrovních.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
TOMPACK FLOWER SUITE

  • Robustní vícevrstvá architektura client-server
  • Architektura založená na otevřených standardech
  • V souladu s aktuálními požadavky na kybernetickou bezpečnost
  • Výkonný datový sklad postavený na MS SQL Serveru
  • Klientská vrstva pro Windows/iOS/Android
  • Multijazyčnost
  • Nativní podpora více provozů včetně jejich porovnávání
  • Možnost virtualizace celé platformy s vysokou dostupností a zabezpečením

Přehled modulů

TomPack

Vizualizační platforma pro servery, pracovní stanice, průmyslové dotykové panely a tablety sloužící pro ovládání technologických celků v rámci automatizace procesů.
Jako plnohodnotný SCADA systém zajišťuje napojení na systémy PLC a zajišťuje ukládání procesních dat do relační databáze. Jeho architektura je důsledně typu klient-server s optimalizovaným komunikačním protokolem a redundancí všech částí systému.

Flower Purchase

Modul pro řešení kompletní agendy evidence nákupu surovin, plánování a vyhodnocování svozových linek, bilance dodavatelů, propojení na analytická data, sledování vytíženosti a zpracování manažerských reportů.

Flower Lab

Modul pro jednotné zpracování, evidenci a analýzu rozborů výrobních laboratoří. Kompletní řešení laboratorního deníku, napojení přímé komunikace s laboratorními přístroji vybraných výrobců, procesní data a uživatelské vzorce.

Flower Protocol

Modul unifikovaného řešení výrobních a sanitačních reportů. Automatické generování reportů, podrobné přehledy dat a grafů, vyhodnocování efektivity, reportování v rámci tracebility výroby.

Flower Trace

Modul plné dohledatelnosti výrobků, surovin a postupů. Spojuje procesní data, reporty sanitací, vstupy surovin, údržby, skladů a řadu dalších pro okamžité generování protokolů dohledatelnosti surovin/meziproduktů/produktů v rámci celého výrobního procesu.

Flower Energy

Modul pro efektivní evidenci, analýzu a řízení energií. Základem je přesná evidence spotřeb energií v rámci celé výroby. Objektové členění technologie umožňuje víceúrovňové zpracování dat, vazba na procesní data zajišťuje korektnost dat ve vztahu k provozním režimům technologických bloků, sledování a analýzu úniků, hlídání dlouhodobého vývoje spotřeb a zpracování reportů dle uživatelských kritérií.

Flower Warehouse

Modul řešení kompletní agendy skladového hospodářství a online skladů. Objektový přístup, výkonné analytické nástroje, virtuální položky pro propojení stejných položek různých výrobců, transparentní režim při využívání číselníků z ERP systémů zajišťují okamžitý přehled o stavu všech skladů.

Flower Efficiency

Modul analýzy efektivity provozu (OEE) zajišťuje sledování, vyhodnocování a reportování efektivity provozu jak dílčích celků a zařízení, tak celých technologických provozů. Sledování prostojů, analýza příčin, identifikace rizik, návrh úprav plánů údržby na základě analýzy poruch a zpracování reportů dle uživatelských kritérií přináší maximum kvalifikovaných dat pro řízení výroby.

Flower Maintenance

Systém sledování a řízení prediktivní údržby představuje pokročilý údržbový systém, jehož funkce dalece překračují hranice běžných evidenčních systémů. Kromě kompletní správy všech zařízení v technologii, vazby na sklady náhradních dílů, obecné generování plánů údržby systém Flower Maintenance poskytuje prediktivní funkce plánování údržby na základě online provozních dat, reportování v rámci tracebility, správu kalibrací a revizí a mnoho dalšího.